Jubilæums-Fundats

Fundats som pdf-dokumet

 

Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunion (BMSI) oprettede i forbindelse med sit 25 års jubilæum den 25. september 1984 en fond med det formål, at støtte frivillige og aktive ledere/idrætsudøvere, i
forbindelse med uddannelser i idrætslig retning – for eksempel leder- eller træneruddannelse.
Beløbet, der kan rådes over til én eller flere ansøgere, er hvert år maksimum 10 procent af det i hovedstolen pr. 31.12. året forinden stående beløb på fondens bankkonto.
Retten til indstilling har kun de ansøgende medlemmers egen forening, og indstillingen sendes til BMSI's formand.
Et af generalforsamlingen valgt fondsudvalg behandler alle indkomne ansøgninger og anbefaler herefter til bestyrelsens endelige godkendelse.
Fondsudvalget består af BMSI's siddende formand, samt 2-3 menige medlemmer, valgt af generalforsamlingen. De menige medlemmer vælges for ét år ad gangen.
Ansøgningen behandles i forbindelse med førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter en eventuel udbetaling sker.
Fonden kan kun opløses, såfremt BMSI bliver opløst eller en generalforsamling med mindst 4/5 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Fondens midler vil, ved en eventuel opløsning, blive ligeligt fordelt mellem de på tidspunktet for opløsningen værende medlemsforeninger, der ikke er i kontingentrestance til BMSI.

Således revideret og vedtaget af generalforsamlingen, den 25. februar 2019