Vedtægter for BMSI

Vedtægterne som pdf-dokument

§ 1. Navn & Hjemsted

Idrætssammenslutningen er stiftet den 25. september 1959 og navnet er: Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunion, forkortet "BMSI".

BMSI har hjemsted i Ballerup Kommune.

§ 2. Formål

BMSI's formål er at:

  • skabe et forum hvor idrætsforeninger kan mødes og samarbejde om fælles opgaver og problemer.
  • styrke idrætten generelt i Ballerup Kommune ved i samarbejde med kommunen aktivt at deltage i aktiviteter, høringer og andet arbejde til gavn for idrætten, herunder at medvirke til udformning af kommunens idrætspolitik samt implementering af samme.
  • hjælpe og vejlede medlemsforeninger i forhold til praktiske og administrative opgaver 

§ 3. Medlemsskab

Alle godkendte folkeoplysende idrætsforeninger hjemhørende i Ballerup Kommune kan være medlem af BMSI.
Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen, og den ansøgende forening kan deltage i koordinationsmøderne uden stemmeret indtil førstkommende generalforsamling.
Endelig optagelse regnes fra generalforsamlingens godkendelse.
Udmeldelse af BMSI skal ske skriftligt til formanden.
En medlemsforening kan af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, slettes som medlem, såfremt foreningen er i restance med kontingent ved udgangen af det regnskabsår, hvor seneste betalingsfrist var den 1. maj.
Al kommunikation til medlemsforeningerne foregår via E-mail til den af medlemsforeningen opgivne adresse.

§ 4. Ledelse

BMSI ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og 3 til 5  bestyrelsesmedlemmer.
Valgene til bestyrelse og revisorer foregår således:
a. Formanden og to til tre bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
b. Kassereren og to til tre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
c. Formand og kasserer vælges direkte. Bestyrelsen konstituerer sig selv på de øvrige poster.
d. Valgene gælder for to år.
e. To revisorer vælges. Den ene på lige og den anden på ulige årstal.
Desuden vælges én revisorsuppleant hvert år.
Fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, vælges en stedfortræder på et koordinationsmøde varende til førstkommende ordinære generalforsamling.
BMSI tegnes af formanden, kassereren og et vilkårligt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen og generalforsamlingen nedsætter de udvalg, som skønnes nødvendige.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er BMSI's højeste myndighed og ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger før afholdelse.
Indkaldelse ledsages af evt. indkomne forslag.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Optagelse/sletning af medlemsforeninger
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Fremlæggelse af arbejdsplan for det kommende år
8. Valg efter vedtægterne
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Modtagne forslag videresendes til medlemmerne inden generalforsamling.
Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.
På generalforsamlingen har hver forening én stemme.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt én forening fremsætter krav herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemsforeningerne eller mindst halvdelen af bestyrelsen anmoder herom. 
Motiveret dagsorden herfor fremsendes til formanden, og bestyrelsen indkalder efter samme retningslinjer som til ordinær generalforsamling
Sekretær/referent fører referat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand, dirigent og sekretær/referent og udsendes senest 3 uger efter generalforsamlingen.

§ 6. Koordinering

Der afholdes koordinationsmøder mindst tre gange årligt, hvor samtlige medlemsforeninger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
På koordinationsmøderne redegør bestyrelsen for arbejdet udført siden sidste møde, og der diskuteres emner af almen interesse for medlemsforeningerne.
Indkaldelsen til koordinationsmøderne ledsages af en dagsorden.
Afstemninger på koordinationsmøderne afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Hver forening har én stemme, men foreningerne kan deltage med flere personer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Sekretær/referent udfærdiger referat fra koordinationsmøderne og det sendes til alle medlemsforeningerne.
BMSI kan ikke pålægge medlemsforeningerne økonomiske forpligtelser, der rummer risiko for disse, idet den enkelte forening altid stilles frit.
Til brug for BMSI's arbejde er foreningerne så vidt muligt forpligtet til at besvare alle spørgsmål.

§ 7. Regnskab og formue

BMSI's regnskabsår er kalenderåret og kassereren fører et detaljeret regnskab over indtægter og udgifter, idet denne tillige drager omsorg for, at kontingenterne, der forfalder den 1. maj, bliver opkrævet.
Kassereren udarbejder driftsregnskab og status pr. 31. december.
Kassereren og de valgte revisorer reviderer regnskabet.
Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling til alle medlemsforeningerne.
For BMSI's forpligtelser hæfter kun BMSI's midler.
Formanden og kassereren tegner BMSI overfor banken.
BMSI må ikke optage lån eller på anden måde stifte gæld.

§ 8. Opløsning

BMSI's opløsning kræver at 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, og kan først vedtages af to på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger.
I tilfælde af opløsning fordeles en eventuel formue ligeligt mellem BMSI's medlemsforeninger.

Således vedtaget af repræsentantskabet/generalforsamlingen, den 25. februar 2019.